Skovdrift og naturpleje

Skovdrift og naturpleje

Tolne Skov Aps ejer og forvalter 715 ha skov- og naturarealer, som ligger rundt om Tolne Kirke og Tolne Stationsby samt ved landsbyen Dvergtved. En del af skoven er fredet. På denne side gives en kort oversigt over skovdrift og naturpleje.
Læs mere om driften af Tolne Skov her.Skovdrift


Den del Tolne Skov, som ikke er fredet, drives efter principperne for bæredygtig skovdrift. Det betyder, at skovdriften tilrettelægges med henblik på at opnå et godt økonomisk resultat samtidig med, at der tages hensyn til landskab, natur, miljøbeskyttelse, kulturværdier og friluftsliv i og omkring skoven.


Der anvendes en lokalitetstilpasset blanding af løv- og nåleskov suppleret med juletræer og pyntegrønt. Der lægges særligt vægt på det økonomiske afkast fra nåletræsbevoksningerne og fra produktionen af juletræer.


Blandingsbevoksning af douglasgran og lærk. Tolne Skov har siden 1980-erne arbejdet målbevidst på at producere værdifuldt douglastømmer af høj kvalitetSitkagran, douglasgran og lærk er blandt de højest prioriterede nåletræer ved plantning af nye bevoksninger. Endvidere har selvforyngelse af gammel ædelgran høj prioritet. Nordmannsgran er hovedtræarten til juletræsproduktion.


Gammel ædelgran, som kan forynges ved måldiameterhugst og gruppevis naturforyngelse.

Læs mere om denne driftsform her.Natur- og miljøhensyn indtager en fremtrædende rolle i skovdriften. Tolne Skov lægger også stor vægt, at publikum kan få en god oplevelse i skoven. I den fredede del af skoven findes der i området omkring Skovpavillonen borde og bænke, grill og legeplads samt toiletfaciliteter, som vedligeholdes af Hjørring kommune. I den øvrige del af skoven stilles der ikke særlige faciliteter til rådighed, ligesom stier og veje kan være vanskeligt passable.


Den gamle bøgeskov blev fredet i 2000 og skal fremover udvikle sig som naturskov uden forstlige indgreb.Naturpleje


Den fredede del af Tolne Skov (166 ha) skal fremover udvikle sig som naturskov uden skovdrift. Det er en del af fredningens formål at tilgodese bøg og andre naturligt forekommende løvtræer. Det er derfor hensigten at fjerne alt nåletræ i den fredede del af skoven. Denne del af skoven kan virke noget 'rodet', - sådan udvikler skovnaturen sig uden skovdrift.


Enkelte steder vedligeholdes de gamle rølbøge. Rølbøge er flerstammede bøg, som fældes med årtiers mellemrum for derefter at skyde frem fra stubben igen. Rølbøge har nogle gange præg af 'troldeskov' med skæve, forvredne stammer, som kan give frit løb for fantasien.
De gamle rølbøge står ofte på vanskeligt tilgængelige skrænter, som man før i tiden ikke kunne anvende til landbrug eller rationel skovdrift. Røl-bøgene blev brugt til blandt andet hegnsmateriale og brænde.En stor del af Tolne Skov var før i tiden lynghede, og rundt omkring i skoven findes mange gravhøje og andre fortidsminder. Lyngheden er fredet i området omkring bronzealderhøjene Bålhøje og i Tolne Bakker (Strand-huls Bakker) i den centrale del af skoven. Her plejes naturen for at bevare det gamle landskab med lyng og enebærbuske. Begge steder kan man nyde en formidabel udsigt over store dele af Vendsyssel. I Tolne Bakker græsses heden en del af året af får.
Bølget bunke er en af de mest almindelige græsarter på de gamle hedearealer. I skoven volder den problemer for nyplantede træer og når man vil selvforynge en gammel bevoksning med en tæt pels af græs i skovbunden.Bronzealderhøjene BålhøjI den nordlige del af Tolne Skov, nord for Skovpavillonen, findes der nogle sammenhængende strøg af overdrev. Disse arealer er udlagt med vedvarende græs og græsses det meste af året af kreaturer.Nordmannsgran smukt prydet af sne i Tolne skov.Naturplejen i den fredede del af Tolne Skov varetages af Hjørring kommune. Der er nedsat et rådgivende udvalg (skovråd), som rådgiver kommunen om den mest hensigtmæssige pleje. Skovrådet har repræsen-tanter fra kommunen (fredningsmyndigheden), Danmarks Naturfredningsforening, Naturstyrelsen og Tolne Skov Aps.


Tolne Miškas UAB


Tolne Skov Aps har datterselskabet Tolne Miškas UAB i Litauen. Tolne Miškas UAB blev etableret i marts 2005 og ejede pr. 1. januar 2011 ialt 313 ha, heraf 231 ha bevokset med produktiv skov. Det litauiske datterselskab administreres af HedeBaltic Lietudan.- - - - -The company Tolne Forest Aps owns and manages 715 ha of land, mainly stocked with forest, around Tolne Church and Tolne Station and near the village of Dvergetved. A part of the forest is being left unmanaged for conservation purposes.


Tolne Forest is managed according to the principles of sustainable forestry. The main timber species are European silver fir, Sitka spruce, Douglas fir and hybrid larch. In addition to these, Caucasian silver fir is used for the production of Christmas trees.


There are recreational facilities in the northern part of the forest near Tolne Forest Pavilion. The central part of the forest includes spectacular heathland with breathtaking views over the landscape.


In addition to the estate in Denmark Tolne Forest Aps owns the subsidiary company Tolne Miškas UAB in Lithuania. Tolne Miškas UAB was established in 2005. By 1 January 2011 the holdings in Lithuania comprised 331 ha of land, including 231 ha of production forest.Tolne Skov Aps © 2010